Önümler

 • Concrete Light Steel Bridge Girder Modular Formwork

  Beton ýeňil polat köpri girder modul görnüşi

  “Shougang” we “Anshan Iron and Steel” ýaly ýokary hilli polat materiallary, 19 prosesiň dowamynda, pudak ýokary, Arassalanan we çylşyrymly enjamlar, müňlerçe gezek söndürmek we galyplamak, hapalar ýok, ýokary hilli.
  Highokary takyklyk, bökdençsiz tikiş;güýçli berklik, çeýe gurnama;güýçli ýer titremesine garşylyk, Deformasiýa ýok.

 • Double-wall plastic corrugated pipe

  Iki diwarly plastmassa gasynlanan turba

  Iki diwarly gasynlanan turba: ýyllyk daşarky diwarly we içki diwarly turbanyň täze görnüşidir.Esasan suwy uly göwrümli suw bilen üpjün etmek, suw üpjünçiligi, zeýkeş, kanalizasiýa akymlary, tükeniksiz, metro şemaly, magdan şemaly, ekerançylyk ýerlerini suwarmak we ş.m. 0.6MPa-dan pes iş basyşy bilen ulanylýar.Iki diwarly jaňlaryň içki diwar reňki adatça gök we gara bolýar, käbir markalarda sary reňk ulanylýar.

 • High Strength Weave Geotextiles With Good Stability

  Gowy durnuklylyk bilen ýokary güýçli dokma geotekstilleri

  Dokma geotekstili çig mal hökmünde polipropilen, polipropilen we polietilen tekiz ýüplüklerden ýasalýar we azyndan iki sany parallel ýüplükden (ýa-da tekiz ýüplüklerden) ybarat.Bir topara dokma uzynlygyna (matanyň gidýän ugry) egriji ýüplük diýilýär.

 • Non-woven Geotextiles For Isolate Construction Materials

  Gurluşyk materiallary üçin izolýasiýa edilmedik geotekstiller

  Dokma geotekstili çig mal hökmünde polipropilen, polipropilen we polietilen tekiz ýüplüklerden ýasalýar we azyndan iki sany parallel ýüplükden (ýa-da tekiz ýüplüklerden) ybarat.Bir topara dokma uzynlygyna (matanyň gidýän ugry) egriji ýüplük diýilýär.

 • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

  Bir diwarly plastmassa gasynlanan turbalar

  Walleke diwarly jaňlar: PVC esasy çig mal bolup, ekstruziýa zarbasy bilen ýasalýar.1970-nji ýyllarda öndürilen önüm.Bir diwarly gasynlanan turbanyň içki we daşky ýüzleri gasynlanýar. Plastmassa gasynlanan turba önüminiň deşigi çukurda we uzaldylandygy sebäpli, petiklemek aňsat bolan tekiz diwarly perforasiýa önümleriniň kemçiliklerini netijeli ýeňip geçýär we drena effect täsirine täsir edýär.Gurluşy ýerliklidir, şonuň üçin turbanyň ýeterlik gysyjy we täsir garşylygy bar.

 • PET Polyester multifilament woven geotextile white geofabric

  PET poliester köpugurly dokalan geotekstil ak geofabriki

  Dokalan geotekstiller dokma prosesi arkaly çig mal hökmünde ýokary güýçli senagat polipropileninden, poliesterden, poliamidden we beýleki sintetiki süýümlerden ýasalýar.

 • High Tensile Strength Geosynthetics Geogrid For Soil Reinforcement

  Topragy berkitmek üçin ýokary dartyş güýji geosintetika geogridi

  Geogrid, topragy durnuklaşdyrmak we berkitmek üçin esasanam döredilen bitewi emele gelen gurluşdyr.Polipropilenden, ekstrudasiýa, uzynlygyna we transvers uzalma prosesinden öndürilýär.

  Jemi 3 görnüşimiz bar:
  1) PP Uniaxial Geogrid
  2) PP Biaxial Geogrid
  3) Polatdan ýasalan kebşirleme geogridi

 • Geonet Vegetative Cover Plastic Mesh 3D Composite Drainage Net

  Geonet Wegetatiw örtügi Plastiki mesh 3D kompozit drena Net tor

  3D ösümlik tory, topragyň ýuwulmagynyň öňüni alyp, wirusyň meýdanyny köpeldip, daşky gurşawy gowulandyryp biljek üç ölçegli gurluşly täze görnüşli tohum ekmek materialydyr.

 • Plastic Drainage Board

  Plastiki zeýkeş tagtasy

  Plastiki drena board tagtasy çig mal hökmünde polistiroldan (HIPS) ýa-da polietilenden (HDPE) ýasalýar.Önümçilik prosesinde içi boş platforma döretmek üçin plastmassa list möhürlenýär.Şeýlelik bilen zeýkeş tagtasy ýasalýar.

  Oňa konkaw-konweks drena plate plastinkasy, zeýkeş gorag plastinkasy, garaage üçeginiň zeýkeş plastinkasy, drena plate plastinkasy we ş.m. diýilýär. Esasan garaage üçeginde beton gorag gatlagyny drena and etmek we saklamak üçin ulanylýar.Garaageyň üçegindäki artykmaç suwuň doldurylandan soň akdyrylmagyny üpjün etmek üçin.Şeýle hem tuneliň zeýkeşleri üçin ulanylyp bilner.

 • Plastic Blind Ditch for Drainage of Tunnels

  Tunelleriň zeýkeşleri üçin plastik kör çukur

  Plastmassa kör çukur, süzgüç mata bilen örtülen plastmassa ýadro korpusyndan durýar.Plastmassa ýadrosy esasy çig mal hökmünde termoplastiki sintetiki rezinden ýasalýar

 • Anti-Corrosion High Density Composite Drainage Board

  Poslama garşy ýokary dykyzlykly kompozit zeýkeş tagtasy

  Geokompozit üç gatly, iki ýa-da üç ölçegli zeýkeş geosintetiki önümler, iki tarapynda ýylylyk bilen baglanyşykly dokalmadyk geotekstil bilen geonet ýadrosyndan durýar. Geonet ýokary dykyzlykly polietilen rezinden, iki ýa-da üçburç gurluşda öndürilýär. Dokalmadyk geotetil. poliester ştapel süýümi ýa-da dokalmadyk geotekstil ýa-da polipropilen ştapel süýümli dokalmadyk geotekstil bolup biler.

 • High Quality Best Price Smooth Surface HDPE Waterproof Geomembrane

  Qualityokary hilli iň oňat bahaly ýumşak ýüz HDPE Suw geçirmeýän geomembran

  Geomembran geomembran seriýaly önümleriň biridir.EVA oňat çeýeligi, çeýeligi, howa garşylygy, daşky gurşawyň stresiniň döwülmegine garşylygy we baglanyşyk ýerine ýetirijiligi bolan etilen-winil asetat kopolimeridir. Mehaniki görkezijileriň hemmesi adaty polietileniňkiden ýokarydyr.Gurluşykda ulanmak gaty amatly we kebşirlän wagtyňyz gowy ýerine ýetirýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2