Geotekstiliň we geotekstiliň kesgitlemesi we ikisiniň arasyndaky gatnaşyk

Geotekstiller, “GB / T 50290-2014 Geosintetika amaly tehniki aýratynlyklary” milli standartyna laýyklykda geçirijilikli geosintetika hökmünde kesgitlenilýär.Dürli önümçilik usullaryna görä, ony dokalan geotekstile we dokalan geotekstile bölmek bolar.Olaryň arasynda: süýümli ýüplükler ýa-da belli bir ugurda ýerleşdirilen filamentler bilen dokalan geotekstiller bar.Dokalan däl geotekstil, gysga süýümlerden ýa-da tötänleýin ýa-da ugrukdyrylan filamentlerden ýasalan inçe pad, mehaniki baglanyşyk we termiki baglanyşyk ýa-da himiki baglanyşyk arkaly emele gelen geotekstil.

jhg (2)

Geotekstiller “GB / T 13759-2009 Geosintetikanyň şertleri we kesgitlemeleri” milli standartyna laýyklykda kesgitlenýär: toprak we (ýa-da) gaýa in engineeringenerçiligi we gurluşyk in engineeringenerçiligindäki beýleki materiallar bilen baglanyşykda ulanylýan tekiz, süzgüçli görnüş, dokma materialy dokalan, trikota or ýa-da dokalan polimerler (tebigy ýa-da sintetiki).Olaryň arasynda dokalan geotekstil, iki ýa-da has köp ýüplükden, filamentlerden, zolaklardan ýa-da adatça dikligine birleşdirilen geotekstildir.Dokalan däl geotekstil, mehaniki birleşdirme, termiki baglanyşyk we / ýa-da himiki baglanyşyk arkaly gönükdirilen ýa-da tötänleýin gönükdirilen süýümlerden, filamentlerden, zolaklardan ýa-da beýleki böleklerden ýasalan geotekstildir.
Aboveokardaky iki kesgitlemeden geotekstilleriň geotekstiller hökmünde kabul edilip bilinjekdigini görmek bolýar (ýagny, dokalan geotekstiller geotekstiller, dokalan geotekstiller dokalmadyk geotekstillerdir).

jhg (1)


Iş wagty: 29-2021-nji dekabry